آزادگر: فیلمبرداری دومان بدون مجوز سینمایی شروع شد

محمدرضا آزادگر از همکاری با نادر ساعی ور و حواشی ساخت فیلم دومان می گوید از مجوز تا پروانه نمایش

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>