افتخار: فرصت رو برای دیده شدن فیلم های تبریز فراهم کردیم

علی اکبر افتخار رئیس انجمن سینماگران آذربیایجان شرقی : کیفیت را فدای کمیت نکردیم / امیدواریم فیلمسازان تبریزی از فضای بوجود آمده استفاده نمایند

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>