آبپاک:دومان را زخم خورده دیدم، از علت سانسور بی اطلاعم

درد و دل هایی هست اما باز سکوت می کنم / با ملو درام مشکل دارم /سینمای برادران ارک برای من جذاب است/ فیلم برداری سخت تر از کارگردانیست / شاهد استقبال کم نظیر مردم از دومان بودم

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>