وحدانی : فیلمسازان تبریزی فرمت فیلم کوتاه را نمی شناسند

گفتگو با حسن وحدانی رئیس انجمن سینمای جوان : مشکل اصلی جشنواره ، فرمت فیلم کوتاه را نمی شناسند و بیشتر داستان ها برای فیلم های بلند مناسب است/در تبریز هم می توان فیلم خوب ساخت/نگاه سطحی به مسائل اجتماعی به فیلم ها ضربه می زند

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>