پورستار: جشنواره تبریز فرزند خلف جشنواره های قبلی است

حسین پورستار نویسنده و منتقد سینمای تبریز و آذربایجان : با تبلیغات می توان مخاطب عام را هم به سینمای فیلم کوتاه کشید / از فیلم های جشنواره غافلگیر شدم /روح جدیدی به فیلمسازی تبریز دمیده شده است

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>