محمدپور : همه می توانند با هر زبان در سینما فیلم بسازند

مدیر کل ارشاد استان آذربایجان شرقی : در حد توان و امکانات موجود در اختیار جشنواره فیلم تبریز گذاشتیم / جشنواره باید متکی به خود بوده و دارای دبیرخانه دائمی باشد/ استان آذربایجان شرقی اختیار صدور مجوز فیلم بلند را کسب کرده است

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>