خلیل نظری (چسب هل):مجتهدین نگویند نماز اجباری را برنمیدارم

360p

خلیل نظری مدیر عامل چسب در گفتگو با آساتاک -چون شرکت خصوصی است می توانم نماز را اجباری کنم – مجتهدین فتوا ندهند قانونم را تغییر نمی دهم -همه بانوان بعد از ازدواج اخراج نمی شوند – می خواهم بزرگترین بنای بشریت را بسازم – بازرس مخفی لازمه هر سیستم است

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>