گزارش آسالایو از اجرای تئاتر پاشا (ترکی)

1080p

 

تئاتر پاشا تا ۲۵ دی ماه در بلک باکس الف مجتمع فرهنگی ۲۹ بهمن تبریز اجرا خواهد شد / نویسنده : اکبر شریعت / کارگزدان : نازیلا ایرانزاد

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>