در برنامه گزه ینتی به مناسبت بازگشایی سینما قدس به تماشای گروهی فیلم بدون تاریخ بدون امضا نشسته ایم

ادامه مطلب

قسمت چهارم برنامه دیشدور کاری مشترک از خبرگزاری نصر و آسالایو

ادامه مطلب

  تئاتر پاشا تا ۲۵ دی ماه در بلک باکس الف مجتمع فرهنگی ۲۹ بهمن تبریز اجرا خواهد شد / نویسنده : اکبر شریعت / کارگزدان : نازیلا ایرانزاد

ادامه مطلب